راهنما ساخت جدول

اسامی را از فایل اکسل کپی کرده و در بخش موردنظر کپی کنید. درنظر داشته باشید هر اسم در یک خط باید باشد و اسم دیگر در خط بعدی قرار میگیرد.
در بخش Name of Tournament نام جدول خود را درج کنید.
سپس دکمه Create Bracket را برای ایجاد جدول بزنید.

برای ذخیره جدول هم میتوانید از کلیدهای ترکیبی Ctrl+P استفاده کنید و با فرمت PDF فایل خود را ذخیره کنید.