ثبت مسابقه جدید

  • شماره شبا حساب خود را وارد کنید
  • درصورت تهیه پوستری برای مسابقه آن را ارسال کنید
  • مجوز برگزاری مسابقه تائید شده توسط هیئت ورزشی خود را ارسال کنید