ثبت مسابقه جدید

  • شماره شبا حساب خود را وارد کنید
  • حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
    درصورت تهیه پوستری برای مسابقه آن را ارسال کنید
  • حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
    مجوز برگزاری مسابقه تائید شده توسط هیئت ورزشی خود را ارسال کنید