کارمزد برای مسابقات پولی

کارمزد پیکار برای همه مسابقات پولی ۵ درصد از قیمت ثبت نام به ازای هر ثبت نام است. برگزارکننده این امکان را دارد که شیوه پرداخت کارمزد را تغییر دهد؛ به نحوی که کارمزد توسط شرکت کنندگان پرداخت شود.