مشخصاتسال تولدمربیرده کمربندوزن (خردسالان)وزن (نونهالان)وزن (نوجوانان)وزن (جوانان)وزن (امید)وزن (بزرگسالان)
مشخصاتسال تولدمربیرده کمربندوزن (خردسالان)وزن (نونهالان)وزن (نوجوانان)وزن (جوانان)وزن (امید)وزن (بزرگسالان)